Kontakt z pracownikiem
Infolinia: 41 373 13 40

Nabór wniosków w ramach Konkursu „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2018 rok”

2018-03-06 14:41

W związku z ogłoszonym przez Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego naborem wniosków w ramach konkursu dla jednostek samorządu terytorialnego pn. „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2018 rok” finansowanego ze środków Samorządu Województwa Świętokrzyskiego,  serdecznie zapraszamy organizacje pozarządowe działające na terenie Naszej Gminy do składania propozycji projektów przeznaczonych do realizacji w ramach ww.  konkursu. Zgodnie z jego regulaminem,  każda z organizacji może złożyć jedną propozycję projektu.

Dotacja celowa udzielana będzie uprawnionym z tytułu realizacji projektów w zakresie:

  • budowa małych obiektów, odbudowa oraz przebudowa obiektów publicznych pełniących funkcje społeczno – kulturalne, jak również służących poprawie bezpieczeństwa mieszkańców (świetlice, domy kultury, strażnice OSP, itp.),
  • zakupy inwestycyjne mające na celu wyposażenie obiektów publicznych pełniących funkcje społeczno - kulturalne, rekreacyjne, sportowe, turystyczne, obiektów przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów, a także infrastruktury towarzyszącej, jak również służące poprawie bezpieczeństwa mieszkańców (świetlice, domy kultury, strażnice OSP, itp.),
  • tworzenie szlaków pieszych, placów zabaw, miejsc rekreacji i integracji służących do użytku publicznego,     
  • zakupy inwestycyjne towarów służących przedsięwzięciom związanym z kultywowaniem tradycji społeczności lokalnych oraz tradycyjnych zawodów (m.in. zakup strojów ludowych, instrumentów muzycznych itp);
  • prace inwestycyjne mające na celu urządzanie i porządkowanie terenów zielonych, parków, skwerów i innych miejsc wypoczynku;

UWAGA!: Ubiegając się o wsparcie projektu niezbędne jest posiadanie wymaganych pozwoleń oraz dokumentacji technicznej i kosztorysowej oraz innych dokumentów wymaganych przepisami prawa.

Projekty złożone przez daną organizację pozarządową zostaną przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, gdzie zostaną poddane weryfikacji i ocenie, na podstawie której zostaną wyłonione projekty, którym zostanie przyznana dotacja. Wysokość dotacji dla podmiotów uprawnionych nie może przekroczyć 80% kosztów   kwalifikowanych realizacji zadania i nie może być wyższa niż 10 000,00 zł.

Wymagany finansowy wkład własny Gminy wynosi minimum 20% całkowitej wartości zadania.

Wnioski z propozycjami projektów przestawionych przez organizacje pozarządowe należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Rudzie Malenieckiej do 16 kwietnia 2018 r. na formularzu konkursowym w wersji papierowej oraz elektronicznej (wersja elektroniczna mailowo: urząd.gminy@rudamaleniecka.pllub na nośniku elektronicznym).

Poniżej zamieszczony został  link do strony internetowej, na której znajduje się Regulamin Konkursu wraz z  niezbędnymi wzorami  dokumentów, które określają zasady jego działania: 

http://www.sejmik.kielce.pl/urzad/konkursy/item/58777-konkurs-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-pn-odnowa-wsi-swietokrzyskiej-na-2018-rok-finansowany-ze-srodkow-samorzadu-wojewodztwa-swietokrzyskiego

Powrót do poprzedniej