Kontakt z pracownikiem
Infolinia: 41 373 13 40

Deklaracja dostępnośći

Deklaracja dostępności Urzędu Gminy w Rudzie Malenieckiej

Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Gminy w Rudzie Malenieckiej.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • występują błędy kodu HTML i CSS
 • część z opublikowanych plików PDF jest niedostępna ze względu na to, że została zeskanowana w technologii uniemożliwiającej odczytywanie treści przez programy czytające.
 • na stronie występują problemy z widocznością ramki focusa
 • występują problemy z kontrastem niektórych elementów strony
 • nie wszystkie obrazy graficzne posiadają tekst alternatywny, ale wiele z nich ma charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
 • w wielu przypadkach teksty są wyjustowane,
 • niektóre elementy strony mają zbyt mały kontrast,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Mateusz Kuleta.
 • E-mail: informatyk@rudamaleniecka.pl
 • Telefon: +48413731340

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wójt Gminy Ruda Maleniecka
 • Adres: Ruda Maleniecka 99A
 • E-mail: urzad.gminy@rudamaleniecka.pl
 • Telefon: +48413731340

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzi wejście główne. Przed wejściem znajdują się schody oraz podjazd dla wózków inwalidzkich. Przy schodach oraz podjeżdzie zamontowana jest poręcz. Przed wejściem do Urzędu znajduje się również dzwonek, po użyciu którego pracownik urzędu uda sie do Pana/Pani w celu załatwienia sprawy.

Do budynku można wejść z psem przewodnikiem oraz psem asystującym.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Przed budynkiem znajdują się dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego: Pobierz - Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Powrót do poprzedniej