Kontakt z pracownikiem
Infolinia: 41 373 13 40

Od 1 lipca 2013 roku w Polsce zaczęły obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów. Od tego dnia  to gminy odpłatnie odbierają i zagospodarowują odpady komunalne. W Gminie Ruda Maleniecka systemem objęte są nieruchomości zamieszkałe, tj. domy jednorodzinne, domy wielorodzinne, wspólnoty mieszkaniowe itp. oraz domki letniskowe i inne  nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez cześć roku. System odbierania odpadów komunalnych funkcjonujący w Polsce jako zadanie zlecone gminom jest systemem samofinansującym. Oznacza to, że pobrana od właścicieli nieruchomości opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi musi w 100% pokryć koszty funkcjonowania tegoż sytemu. Gminy zarówno nie mogą przeznaczyć pobranych tzw. „opłat śmieciowych” na inny cel jak i nie mogą dołożyć z własnego budżetu środków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu.

Właściciele wszystkich nieruchomości objętych systemem począwszy od 01 stycznia 2020 roku zobowiązani są do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Przetarg na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Ruda Maleniecka oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Ruda Maleniecka na 2021 r. wygrała firma:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Końskich Sp. z o.o.

ul. Spacerowa 145

26-200 Końskie

NIP 658-00-07-765

tel.: 41-372-34-97, fax.: 41-372-29-28

e-mail: zuk@pgk.konskie.pl

Uchwałą Nr XIII/82/2019 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 05 grudnia 2019 r., stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych, określono na poziomie:

1)     14,00 złod osoby miesięcznie przy selektywnym zbieraniu odpadów komunalnych;

2)     28,00 zł od osoby miesięcznie przy niewypełnieniu obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Powyższe stawki obowiązywać będą do końca pierwszego kwartału 2021 roku (do 31 marca 2021 roku).

Uchwałą Nr XXII/168/2020 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 21 grudnia 2020 r., obowiązującą od 01 kwietnia 2021 roku, stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych, określono na poziomie:

1)     17,00 złod osoby miesięcznie przy selektywnym zbieraniu odpadów komunalnych;

2)     34,00 zł od osoby miesięcznie przy niewypełnieniu obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Powyższe stawki obowiązywać będą od początku drugiego kwartału 2021 roku (od 01 kwietnia 2021 roku).

Przy czym obligatoryjnie zwalnia się z części opłaty, o której mowa w pkt. 1 właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Wartość zwolnienia o którym mowa powyżej wynosi 1,00 od osoby miesięcznie. Prawo do zwolnienia przysługuje właścicielowi nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym na podstawie złożonej deklaracji, w której zadeklaruje kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, i nie zostanie wydana względem właściciela nieruchomości decyzja o utracie w/w zwolnienia  przez Wójta Gminy Ruda Maleniecka. 

W przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, Uchwałą Nr XIII/84/2019 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 05 grudnia 2019 roku ustalona została ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (bez względu na ilość osób i czas przebywania).

Ryczałtowa stawka ww. opłaty  wynosi:

1)     10% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem, jeżeli właściciel nieruchomości wypełnia obowiązek zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny;

2)     20% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Dokładna wartość ryczałtowej opłaty rocznej zostanie wyliczona i podana po pierwszym kwartale roku którego dotyczy tj. po opublikowaniu obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za poprzedni rok.

Selektywne zbieranie odpadów następuje według wymagań określonych w obowiązującym regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ruda Maleniecka stanowiącym załącznik do odrębnej uchwały, które wskazują, że obowiązek prowadzenia przez właściciela nieruchomości selektywnego zbierania odpadów komunalnych uznaje się za spełniony, jeżeli w odebranych od właściciela nieruchomości odpadach gromadzonych w pojemnikach lub workach przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów, umieszcza się wyłącznie te odpady, na które przeznaczony jest odpowiednio oznaczony pojemnik lub worek.

Zgodnie z art. 6ka ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, do  obowiązków  wyłonionej w przetargu firmy odbierającej odpady komunalne należy m.in. kontrolowanie właścicieli nieruchomości pod  kątem wypełniania  obowiązku  w  zakresie  selektywnego  zbierania  odpadów  komunalnych.
W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym wójta, burmistrza lub prezydenta miasta oraz właściciela nieruchomości. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta na podstawie powiadomienia, o którym mowa w ust. 1, wszczyna postępowanie w sprawie określenia podwyższonej wysokości opłaty za niewypełnienie obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Opłatę w odpowiedniej wysokości należy wpłacać na rachunek bankowy Urzędu Gminy
w Rudzie Malenieckiej:

Bank Spółdzielczy w Przedborzu/Oddział Ruda Maleniecka

nr konta 84 8988 0001 0040 0403 5190 0161

lub w kasie Urzędu Gminy (poniedziałek – piątek, godz. 7:30 – 13:30)

w terminach:

1)     Nieruchomości zamieszkałe:

  • za I kwartał - do 15 stycznia danego roku;
  • za II kwartał - do 15 kwietnia danego roku;
  • za III kwartał - do 15 lipca danego roku;
  • za IV kwartał - do 15 października danego roku.

Sposób wyliczenia opłaty kwartalnej:

3 mies. x zadeklarowana liczba osób x stawka miesięczna

2)     Domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe:

·     całoroczna oplata ryczałtowa uiszczana w terminie od 01 kwietnia do 15 październikadanego roku.

Powrót do poprzedniej