Kontakt z pracownikiem
Infolinia: 41 373 13 40

Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Komunikat do właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Ruda Maleniecka

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. 2018, poz.1454 z późn. zm.), gminy zobowiązane są do prowadzenia ewidencji:

1.     zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;

2.     przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej.

W związku z powyższym proszę o wypełnienie załączonej ankiety wraz z załącznikiem RODO i dostarczenie jej, w nieprzekraczalnym terminie do 31 dni od dnia otrzymania/pobrania ankiety, do Urzędu Gminy w Rudzie Malenieckiej pokój nr 9 (od poniedziałku do piątku w godz. od 730 do 1530) lub przesłanie za pomocą poczty polskiej na adres: Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej 26-242 Ruda Maleniecka 99A.

Dodatkowo informuję, że na podstawie art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. 2018, poz.1454 z późn. zm.) w związku z art. 379 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 799 z póżn. zm.) wójt, burmistrz lub prezydent miasta ma obowiązek sprawowania kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym swoją właściwością m.in. w zakresie przestrzegania art. 6 ust. 1. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. 2018, poz.1454 z późn. zm.), zgodnie z którym właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – wykaz przedsiębiorców: http://www.bip.rudamaleniecka.samorzady.pl/kat/id/215 - przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Zgodnie zaś z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ruda Maleniecka przyjętego Uchwałą Nr XX/127/2016 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 28 września 2016 r. w sprawie przyjęcia : „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ruda Maleniecka”, właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, co najmniej raz na 3 miesiące, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

 

 

 

 

Powrót do poprzedniej