Kontakt z pracownikiem
Infolinia: 41 373 13 40

Począwszy od dnia 05.01.2018 r., właściciele nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Ruda Maleniecka,  w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy, odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, oddawać mogą w każdy piątek w godz. od 1000 do 1400(z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz świąt) do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Ruda Malenieckaznajdującego się w miejscowości Ruda Maleniecka przy istniejącej Oczyszczalni Ścieków (działka nr ewidencyjny 19/15 obręb Ruda Maleniecka), zwanego w dalszej części PSZOK.

PSZOK przyjmuje nieodpłatnie selektywnie zebrane odpady komunalne, wytwarzane przez właścicieli posesji zamieszkałych w Gminie Ruda Maleniecka, po okazaniu dowodu osobistego,  na zasadach określonych w Regulaminie Korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych PSZOK dla mieszkańców Gminy Ruda Maleniecka (załącznik do Zarządzenia Nr  64/2017 Wójta Gminy Ruda Maleniecka z dnia 21.12.2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców Gminy Ruda Maleniecka) dostępnym:

  • na stronie internetowej Gminy Ruda Maleniecka w zakładce: Dla mieszkańców – Gospodarka odpadami – PSZOK;
  • w Urzędzie Gminy w Rudzie Malenieckiej – pokój numer 9 od poniedziałku do piątku w godz. od 730do 1530;
  •  w PSZOK w dni zbiórki odpadów.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (41) 373 13 48 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

Powrót do poprzedniej