Kontakt z pracownikiem
Infolinia: 41 373 13 40

Właściciele nieruchomości zamieszkałych domków letniskowych oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w Gminie Ruda Maleniecka po okazaniu dowodu osobistego oraz ostatniego dowodu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ramach przytoczonej opłaty, oddawać mogą odpady komunalne zebrane w sposób selektywny w każdy piątek w godz. od 10:00 do 14:00 (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Ruda Maleniecka znajdującego się w miejscowości Ruda Maleniecka przy istniejącej Oczyszczalni Ścieków (działka nr ewidencyjny 19/15 obręb Ruda Maleniecka), zwanego w dalszej części PSZOK. PSZOK przyjmuje nieodpłatnie selektywnie zebrane odpady komunalne, wytwarzane przez właścicieli posesji zamieszkałych domków letniskowych oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w Gminie Ruda Maleniecka na zasadach określonych w Regulaminie Korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych PSZOK dla mieszkańców Gminy Ruda Maleniecka (załącznik do Zarządzenia Nr 10/2020 Wójta Gminy Ruda Maleniecka z dnia 04.02.2020 r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców Gminy Ruda Maleniecka) dostępnym:

  • na stronie internetowej Gminy Ruda Maleniecka;
  • w BIP Gminy Ruda Maleniecka;
  • w Urzędzie Gminy w Rudzie Malenieckiej – pokój numer 9 od poniedziałku do piątku w godz. pracy Urzędu;
  • w PSZOK w dni zbiórki odpadów.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (41) 373 12 19 od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530. Powrót do poprzedniej