Kontakt z pracownikiem
Infolinia: 41 373 13 40

WAŻNA INFORMACJA W SPRAWIE ZMIAN W SYSTEMIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

2012-12-06 17:50

Wójt  Gminy  Ruda Maleniecka  informuje, że 1 stycznia  2012 roku weszła w życie uchwalona przez Sejm 1 lipca 2011 r.  ustawa o zmianie ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

Nowelizacja wymusza na gminach gruntowną przebudowę dotychczasowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Nowe zasady obowiązywać będą najpóźniej od 1 lipca 2013 roku.

Gmina w tym czasie musi m.in.:

- dokonać korekty obowiązujących aktów prawa miejscowego

- podjąć nowe uchwały stanowiące akty prawa miejscowego

- organizować i wdrożyć nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi

Cele ustawy

Ustawa określa zadania gminy oraz obowiązki właścicieli nieruchomości, dotyczące utrzymania czystości i porządku. Cele ustawy to przede wszystkim uszczelnienie obecnie funkcjonującego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, monitorowanie sposobu postępowania z odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, przedsiębiorców oraz gminy, upowszechnienie prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Najistotniejsza zmiana, w stosunku do obowiązujących regulacji, polega na przejęciu przez gminę od właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych.

Znowelizowana ustawa nałożyła na gminy obowiązek zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy. Tym samym właściciele nieruchomości, najpóźniej z dniem 1 lipca 2013 roku zostają zwolnieni z obowiązku podpisywania umów na odbieranie odpadów komunalnych z podmiotami prowadzącymi działalność w tym zakresie. Gmina została zobowiązana do przeprowadzenia przetargu na odbieranie odpadów komunalnych. Wójt podpisuje z przedsiębiorcą wyłonionym w drodze przetargu, odbierającym odpady komunalne, umowę na odbieranie i transport odpadów.

Rada gminy uchwali:

- po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, regulamin utrzymania czystości i porządku
- wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
- termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę warunki miejscowe
- szczegółowy  sposób  i  zakres  świadczenia  usług  w  zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
- wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Ustalenie opłaty

Przepisy  znowelizowanej  ustawy  o  utrzymaniu  czystości  i  porządku w  gminach  zobowiązują radę  gminy do  wyboru  jednej  z określonych w ustawie metod ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Metoda wyliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ramach systemu będzie uzależniona od typu nieruchomości, na której powstają takie odpady.

W przypadku nieruchomości zamieszkałych kryterium wyboru metody uzależnione może być od:
- liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość
- ilość zużytej wody z danej nieruchomości
- powierzchni lokalu mieszkalnego

Rada Gminy może ustalić jedna stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego.

W odniesieniu do nieruchomości niezamieszkałych (są to na ogół przedsiębiorstwa, biura, szkoły), na terenie gminy Ruda Maleniecka system nie ulega zmianie. Nadal obowiązywać będą umowy podpisane z przedsiębiorcom, posiadającym wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych. Uchwałą Rady Gminy zostaną określone górne (maksymalne) stawki opłat za pojemnik, jakie mogą narzucić przedsiębiorcom firmy wywozowe.

Gmina ustanowi obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Opłata za odbiór odpadów dla tych właścicieli, którzy prowadzić będą selektywną zbiórkę będzie niższa. Na terenie gminy funkcjonować mają zorganizowane punkty odbioru odpadów.

Deklaracje

W związku z obowiązkiem uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości będzie zobowiązany do złożenia deklaracji o wysokości miesięcznej opłaty w terminie 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca lub od dnia wytworzenia pierwszych odpadów. Wzór deklaracji będzie obejmował  także  objaśnienia  dotyczące  sposobu  jej  wypełnienia  oraz  pouczenie,  że  deklaracja  stanowi podstawę do wystawienia  tytułu  wykonawczego.  Uchwała  w  sprawie  wzoru  deklaracji  o  wysokości  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  zawierać  będzie  także  informacje  o terminach i miejscu składania deklaracji.

Powrót do poprzedniej