Kontakt z pracownikiem
Infolinia: 41 373 13 40

Komunikat: weryfikacja deklaracji "śmieciowych"!

2020-05-19 10:26

Ruda Maleniecka, 15.05.2020 r.

                                                           

KOMUNIKAT DLA MIESZKANCÓW GMINY RUDA MALENIECKA

 

Szanowni Państwo,

Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej informuje, że w najbliższym czasie przystąpi do weryfikacji danych zawartych w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczących liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość.

W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji, Urząd Gminy wezwie do udzielania wyjaśnień w powyższym zakresie oraz do złożenia korekty deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wskazującej stan faktyczny zgodny z rzeczywistością.

Apelujemy do mieszkańców gminy, aby sami zgłaszali się do tut. urzędu w celu złożenia rzetelnej deklaracji. Deklaracje można złożyć bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy w Rudzie Malenieckiej, wysłać pocztą lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (wymaga posiadania podpisu elektronicznego).

W przypadku tych nieruchomości, w których nastąpiła zmiana liczby osób zamieszkałych (np.: nowe meldunki, urodzenia, wprowadzenie się nowych osób niezameldowanych, powrót z zagranicy czy studiów), należy w terminie 14 dni złożyć korektę deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Niewypełnienie tego obowiązku będzie prowadziło do wszczęcia postepowania i wydania decyzji administracyjnej, naliczającej opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zaznaczyć w tym miejscu należy, że koszty gospodarki odpadami powinny się bilansować z przychodami uzyskiwanymi od mieszkańców Gminy. Wszystkie osoby objęte systemem (zarówno właściciele nieruchomości zamieszkałych ponosząc opłatę uzależnioną od liczby domowników, jak i właściciele domków letniskowych i nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, ponosząc roczną opłatę ryczałtową od nieruchomości) obowiązani są do uiszczenia zgodnej ze stanem faktycznym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  W sytuacji, gdy jedna osoba podaje w deklaracji nieprawdziwą liczbę domowników zaniżając ją lub nie płaci rocznej opłaty ryczałtowej, to nie gmina ponosi z tego tytułu koszty, tyko inni jej mieszkańcy. Dlatego też mając na uwadze dobro wspólne Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej prosi
o niezwłoczną korektę stosownych deklaracji.

                                                                ZASTĘPCA WÓJTA
                                                                                                                              Piotr Piec                                                               

Powrót do poprzedniej