Kontakt z pracownikiem
Infolinia: 41 373 13 40

Komunikat: przestrzeganie zasad prawidłowej segregacji odpadów komunalnych!

2020-05-19 10:32

Ruda Maleniecka, 15.05.2020 r.

                                                           

KOMUNIKAT DLA MIESZKANCÓW GMINY RUDA MALENIECKA

Szanowni Państwo,

prosimy o przestrzeganie zasad segregacji odpadów komunalnych!!!

Pamiętając przy tym, że:

Zgodnie z art. 6ka ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, do  obowiązków  wyłonionej w przetargu firmy odbierającej odpady komunalne, należy m.in. kontrolowanie właścicieli nieruchomości pod  kątem wypełniania obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym wójta, burmistrza lub prezydenta miasta oraz właściciela nieruchomości. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta na podstawie powiadomienia, o którym mowa powyżej, wszczyna postępowanie w sprawie określenia podwyższonej wysokości opłaty za niewypełnienie obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Ponadto każda gmina od 2012 roku zgodnie z obowiązującymi przepisami rokrocznie musi osiągnąć wymagany minimalny poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, za jego nieosiągnięcie nakładana jest na gminę kara finansowa w wysokości zależnej od różnicy pomiędzy wymaganym, a osiągniętym w danym roku rozliczeniowym poziomem recyklingu. W 2012 roku minimalny poziom recyklingu wynosił 10%, natomiast w 2020 roku będzie wynosił już 50 %.

Z prawidłowymi zasadami segregacji odpadów można zapoznać się na stronie internetowej urzędu gminy w zakładce: Lokalna platforma internetowa Gminy Ruda Maleniecka na rzecz zasad postępowania z odpadami (ZPO).     

 

                                                                ZASTĘPCA WÓJTA
                                                                             Piotr Piec         

Do pobrania:

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH

Powrót do poprzedniej