Kontakt z pracownikiem
Infolinia: 41 373 13 40

POMOC ŻYWNOŚCIOWA W RAMACH ”PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM (FEAD)”

2020-06-16 15:12

POMOC ŻYWNOŚCIOWA W RAMACH ”PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM (FEAD)”

W miesiącu lutym br. Gmina Ruda Maleniecka przystąpiła do realizacji programu Pomoc Żywnościowa w ramach „Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD), w wyniku którego, w dniu 4 lutego 2020 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Malenieckiej zawarł umowę ze Świętokrzyskim Bankiem Żywności w Ostrowcu Świętokrzyskim na realizację zadań z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych dla osób najbardziej potrzebujących w ramach w/w programu.

Do Programu zostało zakwalifikowanych łącznie 300 osób z terenu gminy Ruda Maleniecka spełniających kryteria kwalifikujące osoby do statusu osoby najbardziej potrzebującej. Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej, tj. 1402 PLN (netto) dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1056 PLN (netto) dla osoby w rodzinie.

Żywność (łącznie 17 rodzajów produktów) jest wydawana w strażnicy OSP w Rudzie Malenieckiej w trzech partiach. Pierwsza partia żywności (4569 kg) została wydana w dniach 4 -5 marca 2020 r., druga partia żywności (5151,40 kg) została wydana w dniach 18-22 maja 2020 r., trzecia partia żywności (2933,60 kg) jest wydawana w dniach 15-17 czerwca 2020 r.

Powrót do poprzedniej