Kontakt z pracownikiem
Infolinia: 41 373 13 40

Nowa nawierzchnia drogi relacji Cis-Lipa

2020-07-22 14:01

Nowa nawierzchnia drogi relacji Cis-Lipa

W celu poprawy warunków komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, na przełomie miesięcy: maj-czerwiec br. został przebudowany odcinek drogi gminnej nr 003156T, relacji Cis-Lipa, na długości 1363 m. Wykonawca robót to: PHU „KAMI” Katarzyna Kmita, Kurzelów, ul. Młynarska 12. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 199.952,24 zł., z czego 60% gmina Ruda Maleniecka pozyskała dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

W ramach niniejszego zadania zostały wykonane następujące prace: ścięcie zawyżonego pobocza, wyrównanie pobocza, wykonanie nawierzchni bitumicznej oraz utwardzenie poboczy kruszywem.

Podniesienie standardu przebudowanej drogi wpłynie na polepszenie poziomu i jakości życia lokalnej społeczności.

Powrót do poprzedniej