Kontakt z pracownikiem
Infolinia: 41 373 13 40

Gmina Ruda Maleniecka utylizuje azbest

2020-10-16 13:34

Wzorem lat ubiegłych, ponownie udało się gminie Ruda Maleniecka pozyskać dofinansowanie na odbiór, transport oraz utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

Dnia 15 września 2020r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Ruda Maleniecka, a wykonawcą: Środowisko i Innowacje Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na wykonanie zadania pod nazwą: „Realizacja gminnego programu usuwania azbestu z terenu Gminy Ruda Maleniecka w 2020 roku”, której przedmiot obejmuje pakowanie i załadunek odpadów azbestowych, pochodzących z wymiany lub likwidacji pokryć dachowych z gospodarstw domowych położonych na terenie gminy Ruda Maleniecka oraz ich transport i zdeponowanie na składowisku odpadów niebezpiecznych. Prace związane z realizacją gminnego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Ruda Maleniecka nastąpiły w okresie od dnia 15 września br., do 9 października br. Odpady niebezpieczne zawierające azbest zostały odebrane od mieszkańców, którzy złożyli wniosek i zadeklarowali chęć odbioru azbestu z posesji zlokalizowanych na terenie naszej gminy. Łączna masa odebranych odpadów wyniosła 24,750 ton (2250 m2). Koszt realizacji zadania wyniósł 10 638,54 zł brutto. Zadanie zostało sfinansowane w 100% z dotacji - ze środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Informujemy, iż na bieżąco zbieramy wnioski o dofinansowanie kosztów związanych z utylizacją wyrobów zawierających azbest na 2021 rok. Program zostanie zrealizowany, o ile Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej uzyska stosowne dofinansowanie w 2021 roku.

Powrót do poprzedniej