Kontakt z pracownikiem
Infolinia: 41 373 13 40

Ogłoszenie Wójta Gminy

2014-09-25 19:37

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY W RUDZIE MALENIECKIEJ

z dnia 25 września 2014 roku

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Ruda Malenieckaz organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok”.

Na podstawie Uchwały Nr VIII/45/2012 z dnia 27 września 2012 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacjiogłaszam przeprowadzenie konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Ruda Maleniecka z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok”.

1. Przedmiotem konsultacji jest projekt „Rocznego programu współpracy Gminy Ruda Maleniecka z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok”.

2. Celem konsultacji jest poznanie opinii oraz umożliwienie zgłaszania uwag do przedmiotowego projektu przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Gminy Ruda Maleniecka.

3.  Konsultacje odbędą się w okresie od 2 października 2014 r. do 12 października  2014 r.  w formie przyjmowania opinii i uwag do projektu na piśmie na formularzu konsultacji.

4. Projekt Programu i formularz konsultacji jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Gminy w Rudzie Malenieckiej www.rudamaleniecka.pl w zakładce organizacje pozarządowe. Powyższe dokumenty dostępne są również w siedzibie Urzędu Gminy, pokój nr 7.

5. Wypełniony formularz konsultacji można przekazać:

a)     drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej, 26-242 Ruda Maleniecka 99A,

b)     osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Rudzie Malenieckiej,

c)  drogą elektroniczną na adres: urzad.gminy@rudamaleniecka.plTen adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć .

6.    Uwagi i opinie z datą wpływu po dniu 12 października 2014 r. nie będą rozpatrywane.

7.    Konsultacje obejmują zasięgiem teren Gminy Ruda Maleniecka.

 

W załączeniu:

1. Projekt Programu

2. Formularz konsultacji

 

                                                                                                      

 

Powrót do poprzedniej