Kontakt z pracownikiem
Infolinia: 41 373 13 40

 

 

 

 

26 - 242  Ruda Maleniecka

Tel. 41 373 12 23

e-mail: biblioteka@rudamaleniecka.pl

 

                    

Biblioteka Ruda Maleniecka

Kierownik – Grażyna Szczepanik

Młodszy bibliotekarz – Wioleta Rowińska

Filia biblioteczna  w Lipie

Starszy bibliotekarz – Małgorzata Wydra

 

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Rudzie Malenieckiej rozpoczęła działalność w 1949 r. Jest samorządową instytucją kultury, która służy zaspokajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwoju kultury. Biblioteka obsługuje teren gminy Ruda Maleniecka. Posiada jedną filię biblioteczną w Lipie. Jest finansowana przez Samorząd Gminy Ruda Maleniecka.

Gminna Biblioteka Publiczna w Rudzie Malenieckiej oferuje:

- literaturę piękną dla dzieci, młodzieży i dorosłych;

- księgozbiór popularnonaukowy z różnych dziedzin wiedzy;

- czasopisma bieżące;

- zbiory regionalne;

- informacje biblioteczne, bibliograficzne, rzeczowe z różnych dziedzin wiedzy;

- zajęcia w ramach przysposobienia bibliotecznego;

- różne formy działalności kulturalnej: lekcje biblioteczne i inne działania edukacyjne dla przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Biblioteka dysponuje bogatym księgozbiorem liczącym ponad 21000 woluminów. Księgozbiór ten jest systematycznie uzupełniany i aktualizowany. Starania bibliotekarzy zmierzają ku temu, aby szeroki asortyment wydawniczy w jak najpełniejszym stopniu znalazł się w zbiorach Biblioteki, co zachęca czytelników do częstego odwiedzania i korzystania ze zbiorów. Ponadto wolny dostęp do półek umożliwia samodzielny wybór literatury i bezpośredni kontakt z książkami. Zbiory książkowe i czasopisma udostępniane są przez wypożyczenia na zewnątrz i prezencyjnie. Użytkownicy dokonują rocznie ponad 10000 wypożyczeń.

Zakup książek realizowany jest ze środków własnych oraz dotacji celowej MKiDN. Gminna Biblioteka Publiczna od 2004 r. ubiega się o dodatkowe środki w ramach programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek”, którego celem jest poprawa jakości zbiorów bibliotecznych i dostępu do zbiorów, w tym wsparcie wydawnictw i sieci dystrybucji książek. Na zakup nowości przeznacza się corocznie kwotę około 11000 złotych, dzięki czemu Biblioteka powiększa swoje zbiory o około 550 woluminów.

Biblioteka swoim zasięgiem czytelniczym obejmuje wszystkie grupy środowiska lokalnego, zarówno pod względem struktury społeczno – zawodowej, jak i struktury wiekowej. Najliczniejszą grupę czytelników stanowi młodzież ucząca się i studenci. Mniej liczną grupę stanowią pracujący zawodowo, emeryci i bezrobotni. Każdego roku biblioteka obsługuje ponad 500 czytelników, uzyskując zasięg 16 czytelników na 100 mieszkańców. Liczba odwiedzin kształtuje się na poziomie ponad 7000. 

W 2007 r. Biblioteka w ramach programu „Ikonka” Ministerstwa Nauki i Informatyzacji otrzymała komputery, na bazie których została utworzona czytelnia internetowa. Czytelnikom zostały udostępnione 3 stanowiska komputerowe, z bezpłatnym dostępem do Internetu w godzinach pracy Biblioteki. Czytelnia internetowa rejestruje rocznie ponad 500 użytkowników.

 

Godziny pracy Biblioteki w Rudzie Malenieckiej

Poniedziałek         730   -  1700

Wtorek                  730   -  1700

Środa                     730   -  1530

Czwartek               730   -  1700

Piątek                    730   -  1530

 

 Godziny pracy Filii w Lipie

 

Poniedziałek         1130   -  1530

Wtorek                  1230   -  1630

Środa                     1130   -  1530

Czwartek               1230   -  1630

Piątek                    1130   -  1530

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót do poprzedniej