Kontakt z pracownikiem
Infolinia: 41 373 13 40

Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Ruda Maleniecka
Projekt realizowany na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach. 
 

INFORMACJE O PROJEKCIE
Tytuł projektu : Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Ruda Maleniecka
Priorytet IX : Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.1 : Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie 9.1.2:  Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnić w jakości usług edukacyjnych.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Od 1 lutego 2012 roku Gmina Ruda Maleniecka realizuje projekt pn. Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Ruda Maleniecka w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Celem głównym projektu jest wyeliminowanie zidentyfikowanych barier u 52 uczniów oraz rozszerzenie umiejętności u 7 uczniów w kontekście dalszego procesu edukacji poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III Publicznej Szkoły Podstawowej w Rudzie Malenieckiej i Szkoły Filialnej w Lipie przez okres 3 semestrów tj. 01.02.2012r. – 30.06.2013r. w Gminie Ruda Maleniecka. W tym okresie realizowane będą następujące zajęcia:
- zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji,
- zajęcia dla dzieci mających wady wymowy,
- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów lubiących matematykę,
- zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
- gimnastyka korekcyjna dla dzieci.
Warunkiem przystąpienia dziecka do projektu jest diagnoza nauczycieli lub specjalisty co do indywidualnych potrzeb ucznia. W poszczególnych zajęciach specjalistycznych biorą udział te dzieci, u których zdiagnozowano określone problemy. W zajęciach rozwijających zdolności biorą udział uczniowie szczególnie uzdolnieni zgodnie z przeprowadzoną diagnozą.
W ramach projektu szkoły biorące udział w projekcie zostały doposażone w specjalistyczne pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć zgodnie ze zdiagnozowanymi problemami wśród uczniów.

Powrót do poprzedniej