Kontakt z pracownikiem
Infolinia: 41 373 13 40
Świat Malucha
Publiczne Przedszkole
w Rudzie Malenieckiej
Ruda Maleniecka 99, 26-242 Ruda Maleniecka,
tel. 41 373 13 40 , fax 41 373 13 41
Projekt realizowany na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego
w Kielcach nr UDA-POKL.09.01.01-26-009/10-00

 

INFORMACJE O PROJEKCIE

Tytuł projektu

"Świat Malucha"

Realizator:

Gmina Ruda Maleniecka/Publiczne Przedszkole w Rudzie Malenieckiej

Priorytet IX

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Poddziałanie 9.1.1
Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest:
Wzrost udziału w edukacji przedszkolnej do 64 dzieci w wieku 3-5 lat w trakcie 2 lat realizacji projektu.

Powiązane cele szczegółowe to:
- poprawa dostępu dzieci w wieku 3-5 lat do przedszkola poprzez stworzenie dodatkowej grupy,
- poprawa dostępu dzieci w wieku 3-5 lat do przedszkola poprzez stworzenie dodatkowej grupy,
- wzrost świadomości rodziców co do pozytywnych aspektów rozwoju dziecka w kontekście
  uczęszczania do przedszkola,
- zapewnienie zrównoważonego rozwoju dziewczynek i chłopców.

W ramach projektu w organizację przedszkoli zaangażują się rodzice dzieci w wieku 3-5 lat i będzie to m.in.:
1. pomoc w adaptacji, dekoracji, składaniu nowych mebli i (częściowo) w adaptację placówek
2. rodzice uczestniczyć będą w wyjazdach edukacyjnych, jako dodatkowa opieka oraz pomoc
    organizatorska
3. prelekcje związane z wystąpieniami rodziców jako przedstawicieli różnych zawodów
4. uczestnictwo w imprezach okolicznościowych takich jak dzień dziecka, dzień babci i dziadka itp.

Grupę docelowa projektu tworzyć będą dzieci w wieku 3-5 lat oraz ich rodzice, zamieszkujące gm. Ruda Maleniecka. Zakłada się, że wraz ze zgłoszeniem dziecka jeden z rodziców również zgłosi chęć zaangażowania się w organizację przedszkola.

REKRUTACJA:

Aby wziąć udział w projekcie należy:
- być zameldowanym na terenie Gminy Ruda Maleniecka.
- wypełnić formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganymi załącznikami,

Kryteria rekrutacji
- W pierwszej kolejności zostaną przyjęte dzieci, które w dniu zgłoszenia mają 5 lat, aby
  wyrównywać ich dysproporcje i przystosować do nauki szkolnej.
- Dla rekrutacji dzieci 3-4 latków przyjęto następujące kryteria:
- oboje rodziców pracuje - 20 pkt.
- dochód na osobę w rodzinie - od 0 do 20 pkt. zgodnie z regulaminem (im niższy tym więcej
  punktów).
- rodzice zostaną zaproszeni na rozmowę z komisją, która określi motywację rodziców do
  zaangażowania się w funkcjonowanie przedszkoli - od 0 do 30 pkt.

Dzieci nie zakwalifikowane do projektu zostaną przyjęte na listę rezerwową, na przypadek rezygnacji któregoś z uczestników.

DZIAŁANIA PROJEKTOWE
- Zajęcia dodatkowe (muzyka, j. angielski, logopedia)

- Wyjazdy edukacyjne (raz na kwartał):
Wyjazdy edukacyjne pełnią rolę poznania świata, sztuki, kultury oraz dadzą dzieciom możliwość poznania otaczającego świata. W wyjazdach uczestniczyć będą rodzice dzieci tworząc opiekę i organizację wycieczek.

- Imprezy okolicznościowe: Cztery razy w roku będą organizowane imprezy okolicznościowe, na których zostanie zorganizowany poczęstunek dla dzieci i zaangażowanych rodziców. Dzieci przygotowywać będą odpowiednią oprawę artystyczną imprez, a rodzice będą dbać o przygotowania kostiumów, dekoracji oraz obecni będą w dniu świętowania.

- Rosnę zdrowo- dożywianie: (śniadania, obiady, podwieczorek)

Rezultaty projektu
- podniesienie poziomu wykształcenia dzieci w wieku 3-5 lat,
- zacieśnienie więzi dzieci z rodzicami,
- rozwinięcie wśród dzieci zdolności komunikacyjnych oraz interakcyjnych,
- podniesienie samooceny dzieci,
- zadowolenie rodziców z uczestniczenia dzieci w zajęciach dodatkowych, dzięki którym nabierają
  umiejętności uczenia się.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Powrót do poprzedniej