Kontakt z pracownikiem
Infolinia: 41 373 13 40

PROGRAM GRUPOWYCH ZAJĘĆ LOGOPEDYCZNYCH

2012-05-15 11:40

W roku szkolnym 2011/2012  pani Justyna Słowik – logopeda i nauczyciel

w Publicznym Przedszkolu w Rudzie Malenieckiej pracuje z dziećmi

z wadami wymowy zgodnie z Programem Zajęć Logopedycznych .

PROGRAM GRUPOWYCH ZAJĘĆ LOGOPEDYCZNYCH

,,Wesołe zabawy logopedyczne”

opracowała: Justyna Słowik, Ruda Maleniecka  2011

Spis treści:

 1. Wstęp.
 2. Założenia programu.
 3. Cele programu.
 4. Realizacja programu.
 5. Przewidywane efekty w wyniku realizacji programu.
 6. Ewaluacja programu.

WSTĘP

Na całokształt rozwoju dziecka w dużej mierze wpływa mowa. Pomaga ona nawiązać kontakty społeczne, daje możliwość komunikacji, jest narzędziem w zdobywaniu informacji.

Dzieci najchętniej wypowiadają się słownie w czasie wspólnych zabaw ruchowych, a także podczas różnorodnej swobodnej działalności, gdy w sposób naturalny doznają stymulacji i nie spodziewają się większych niepowodzeń. Właśnie w czasie zabawy zapominają, że mowa wymaga mozolnej pracy.

W ostatnich latach obserwuje się wzrost liczby dzieci z zaburzeniami mowy i znaczącymi wadami wymowy. Poszukując nowych, atrakcyjnych i efektywnych metod pracy z dziećmi podjęłam się skonstruowania programu grupowych zajęć dla dzieci ,,Wesołe zabawy logopedyczne”.

ZAŁOŻENIA PROGRAMU

Program grupowych zajęć logopedycznych ,,Wesołe zabawy logopedyczne” skierowany jest dla dzieci 3 – 5 – letnich i stanowi formę profilaktyki logopedycznej.

Realizowany jest w postaci ćwiczeń i zabaw trzy razy w tygodniu od września 2011r do grudnia 2012r.

Wyżej wymienione założenia realizowane będą poprzez:

 • ćwiczenia oddechowe,
 • ćwiczenia usprawniające aparat artykulacyjny,
 • ćwiczenia ortofoniczne,
 • ćwiczenia słuchowe,
 • ćwiczenia słownikowe.

Mając na uwadze, iż rozwój mowy nie jest procesem wyizolowanym, lecz ściśle związanym z rozwojem ruchowym i poznawczym zajęcia zostaną wzbogacone o ćwiczenia wspomagające rozwój motoryki dużej i małej, percepcji wzrokowej, pamięci i uwagi.

CELE PROGRAMU

Nadrzędnym celem programu jest zapobieganie powstawaniu zaburzeń mowy oraz stymulowanie rozwoju dziecka w taki sposób, by potrafiło ono prawidłowo porozumiewać się z otoczeniem.

Cele szczegółowe:

 • usprawnianie motoryki narządów mowy,
 • nauka prawidłowej wymowy,
 • nauka prawidłowego oddychania, połykania, żucia i gryzienia,
 • pracę nad rozumieniem pojęć,
 • pracę nad wzbogacanie słownictwa i wiedzy o otaczającym świecie,
 • naukę konstruowania dłuższych, ciekawszych i poprawnych wypowiedzi,
 • kształcenie słuchu fonematycznego (przygotowanie do nauki czytania i pisania),
 • rozwijanie percepcji słuchowej,
 • stymulowanie mowy i myślenia (rozwijanie logicznego myślenia, koncentracji, uwagi, pamięci),
 • stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy.

REALIZACJA PROGRAMU

 1. Prace organizacyjne: przygotowanie Sali do podjęcia zajęć logopedycznych, zebranie pomocy dydaktycznych.
 2. Diagnoza logopedyczna – kwalifikowanie dzieci do zajęć logopedycznych, zapoznanie się z orzeczeniami psych. – pedagogicznymi, konsultacje z wychowawcą i psychologiem, założenie dokumentacji.
 3. Ćwiczenia logopedyczne:
 4. oddechowe,
 5. głosowe,
 6. słuchowe,
 7. artykulacyjne,
 8. leksykalne.
 9. Współpraca z wychowawcą grupy, rodzicami, psychologiem. Instruowanie o sposobie korekcji mowy, pokaz ćwiczeń, informowanie o postępach.
 10. Zorganizowanie rady szkoleniowej ,,zabawy logopedyczne oraz stymulujące      proces budowania słownictwa dzieci w wieku 3 – 6 lat.”
 11. Udział w szkoleniach organizowanych przez WDN.

 

W pracy z dziećmi stosowane są różnorodne formy i metody pracy, odpowiednio dobrane środki dydaktyczne dostępne w placówce i przygotowane samodzielnie przez osobę prowadzącą.

Do realizacji programu wykorzystywane są następujące metody: obserwacja i pokaz, przekaz słowny, ćwiczenia, gry i zabawy, improwizacje.

Formy pracy: zespołowa, zbiorowa.

PRZEWIWYWANE EFEKTY W WYNIKU REALIZACJI PROGRAMU

Proponowany program ma w efekcie systematycznego stosowania doprowadzić do usprawnienia nieprawidłowości rozwoju językowego, a mianowicie:

 • wykształcenia prawidłowej postawy komunikacyjnej,
 • usprawnienia motoryki i koordynacji narządów artykulacyjnych,
 • usprawnienia funkcji mających wpływ na rozwój mowy (pamięci, koncentracji uwagi, percepcji słuchowej, ruchowej i myślenia),
 • rozwijania zasobu słownictwa i umiejętności budowania wypowiedzi poprawnych pod względem gramatycznym, wzmocnienia samooceny i chęci pokonywania trudności.

EWALUACJA PROGRAMU

Po zakończeniu realizacji programu nastąpi jego ocena skuteczności na podstawie:

 • analizy wypowiedzi dzieci,
 • analizy dokumentów: dziennik, karty badania mowy,
 • ankiet ewaluacyjnych skierowanych do rodziców po zakończeniu programu.

 

Powrót do poprzedniej