Kontakt z pracownikiem
Infolinia: 41 373 13 40

 

Ruda Maleniecka, dn. 28.05.2018 r.

 

W dniu 28.05.2018 r. podpisana została między Województwem Świętokrzyskim a Gminą Ruda Maleniecka umowa o dofinansowanie nr 00021-6523.2-SW1310003/18 dla realizacji operacji pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w obrębie zbiornika wodnego mające na celu poprawę atrakcyjności turystyczno- rekreacyjnej w miejscowości Maleniec”.

W ramach operacji przewiduje się następujące działania: przebudowa drogi, utwardzenie terenu i budowa altany oraz montaż obiektów małej architektury, w skład której będą wchodziły: huśtawka, stół do gry w szachy i chińczyka, grill betonowy, pojemniki do segregacji odpadów, lampa solarna, zjeżdżalnia, ławki – 3 szt., stojak na rowery oraz huśtawka wagowa.

Projekt kierowany jest do zbiorowości lokalnej – z nowopowstałej ogólnodostępnej infrastruktury będą mogli korzystać bez względu na wiek, mieszkańcy miejscowości Maleniec, Gminy Ruda Maleniecka, wędkarze oraz turyści.                                                                                           

Celem planowanej do realizacji operacji jest: „Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru zależnego od rybactwa oraz zwiększenie atrakcyjności terenu wokół zbiornika wodnego poprzez stworzenie i wyposażenie ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Maleniec”.

Koszty kwalifikowalne planowane do poniesienia w ramach operacji: 99 885,49 zł

Wnioskowana kwota pomocy: 57 703,00 zł, w tym:

            - Publiczne środki wspólnotowe (wkład EFMR): 49 047,55 zł

            - Publiczne środki krajowe (wkład krajowy): 8 655,45 zł

Planowana data zakończenia realizacji operacji/etapu operacji: 12/2018

Operacja wpisuje się: w cele i przedsięwzięcie zawarte w LSR Stowarzyszenia Świętokrzyska Rybacka Lokalna Grupa Działania.

Wniosek o dofinansowanie na operacje w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej', objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze", z wyłączeniem projektów grantowych został złożony w dniu 15.01.2018 r. w siedzibie ŚRLGD we Włoszczowie. Po rozpatrzeniu wniosku przez Radę Stowarzyszenia i po jego pozytywnej ocenie, został przekazany do Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach celem dalszej realizacji.

 

Beneficjent: Gmina Ruda Maleniecka

W dniu 09.11.2018 r. podpisany został Aneks nr 1 do Umowy Nr 00021-6523.2-SW1310003/18 dla realizacji operacji pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w obrębie zbiornika wodnego mające na celu poprawę atrakcyjności turystyczno- rekreacyjnej w miejscowości Maleniec”.

W zawartym Aneksie wprowadzono zmiany polegające na kwestiach finansowych związanych z realizacją projektu. Zmianie uległy:

Całkowity koszt operacji:116 182,11 zł

Koszty kwalifikowalne116 182,11 zł

Pozostałe zapisy dot. podziału kwoty dofinansowania nie ulegają zmianie. 

 


 

 

Powrót do poprzedniej