Kontakt z pracownikiem
Infolinia: 41 373 13 40

Ruda Maleniecka, dn. 18 marca 2019 r.

 

W dniu 18.03.2019 r. podpisana została między Województwem Świętokrzyskim a Gminą Ruda Maleniecka umowa o dofinansowanie nr 00052-6523.2-SW1310063/18/19 dla realizacji operacji pn. „Zagospodarowanie terenu poprzez utworzenie infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej z elementami siłowni zewnętrznej w miejscowości Ruda Maleniecka”.

W ramach operacji przewiduje się następujące działania:utwardzenie terenu, budowa altany oraz budowa i montaż obiektów małej architektury, w skład której będą wchodziły: prasa nożna i wioślarz na pylonie, narciarz pojedyńczy, urządzenie – wyciskanie siedząc pojedyńcze na słupie, ławki – 4 szt., stojak na rowery, zestaw pojemników do segregacji odpadów – 2 szt., grill betonowy ze stolikiem.

Projekt kierowany jest do zbiorowości lokalnej – z nowopowstałej ogólnodostępnej infrastruktury będą mogli korzystać bez względu na wiek, mieszkańcy całej Gminy Ruda Maleniecka oraz turyści.                                                                                           

Celem planowanej do realizacji operacji jest:„zwiększenie atrakcyjności obszaru zależnego od rybactwa poprzez budowę altany oraz zakup i montaż obiektów małej architektury – siłowni zewnętrznej w miejscowości Ruda Maleniecka”.

Koszty kwalifikowalneplanowane do poniesienia w ramach operacji: 78 650,31zł

Wnioskowana kwota pomocy: 58 201,00 zł, w tym:

            - Publiczne środki wspólnotowe (wkład EFMR): 49 470,85 zł

            - Publiczne środki krajowe (wkład krajowy): 8 730,15 zł

Planowana data zakończenia realizacji operacji/etapu operacji: 12/2019

Operacja wpisuje się w cele i przedsięwzięcie zawarte w LSR Stowarzyszenia Świętokrzyska Rybacka Lokalna Grupa Działania.

Wniosek o dofinansowanie na operacje w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej', objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze" 2014-2020, z wyłączeniem projektów grantowych został złożony w dniu 13.09.2018 r. w siedzibie ŚRLGD we Włoszczowie. Po rozpatrzeniu wniosku przez Radę Stowarzyszenia i po jego pozytywnej ocenie, został przekazany do Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach celem dalszej realizacji. W dniu 18.03.2019 r. podpisana została umowa o dofinansowanie.

Beneficjent: Gmina Ruda Maleniecka

Operacja współfinansowania w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020

Zdjęcia przed realizacją operacji

Zdjęcia w trakcie realizacji operacji

Zdjęcia po zakończeniu realizacji operacji

Powrót do poprzedniej