Kontakt z pracownikiem
Infolinia: 41 373 13 40

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020

 

 

W dniu 20 lutego 2018 roku podpisana została umowa o dofinansowanie dla projektu pn. „Zwiększenie dostępu do infrastruktury sportowej i dydaktycznej na terenie Gminy Ruda Maleniecka” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”     Osi VII „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości i konkurencyjności kapitału ludzkiego i społecznego poprzez zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz dostęp do nowoczesnej dobrze wyposażonej infrastruktury sportowej na terenie gminy Ruda Maleniecka.

Projekt będzie polegał na:

1. Przebudowie, nadbudowie i rozbudowie sali gimnastycznej w Zespole Publicznych Placówek Oświatowych w Rudzie Malenieckiej o trybuny i zaplecze socjalne wraz z niezbędną infrastruktura techniczną.

2. Zakupie nowoczesnego (innowacyjnego) sprzętu/wyposażenia/pomocy dydaktycznych w Zespole Publicznych Placówek Oświatowych do:

  • pracowni geograficznej,
  • pracowni informatycznej,
  • pracowni biologiczno-chemicznej,
  • pracowni matematycznej,
  • pracowni matematyczno-fizycznej.

 

 Wartość projektu zgodnie z zawartą Umową nr RPSW.07.04.00-26-0037/16-00 o dofinansowanie wynosi:

- wartość ogółem:1 275 663,71 zł

- wydatki kwalifikowalne:1 275 663,71 zł

- wnioskowane dofinansowanie:956 747,78 zł

- wkład UE: 956 747,78 zł

- wkład własny: 318 915,93 zł

Okres realizacji projektu: 01.09.2016 r. – 30.12.2018 r.

Beneficjent: Gmina Ruda Maleniecka

Załączniki:

Informacja na temat zawartego w dniu 10 maja 2018 r. Aneksu do Umowy o dofinansowanie

Informacje o podpisanych Aneksach - rozliczenie końcowe

Powrót do poprzedniej