Kontakt z pracownikiem
Infolinia: 41 373 13 40

Program Rewitalizacji dla Gminy Ruda Maleniecka na lata 2016-2023

Pojęcie rewitalizacja definiowane jest jako zespół działań podejmowanych w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej. Celem programu rewitalizacji jest wyprowadzenie obszaru problemowego na terenie gminy ze stanu kryzysowego i nadanie mu nowej jakości funkcjonalnej oraz stworzenie warunków do jego rozwoju.

Program jest inicjowany i uchwalany przez Radę Gminy (zgodnie z Uchwałą Nr XVI/102/2016 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Programu Rewitalizacji Gminy Ruda Maleniecka na lata 2016-2023”).      

Proces rewitalizacji obejmie trzy główne dziedziny:

- rozwój gospodarczy (m. in. poprzez tworzenie nowych miejsc pracy i stref aktywności gospodarczej, stymulowanie współpracy na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej),

- rozwój społeczny (m. in. poprzez zapobieganie przestępczości, marginalizacji
i wykluczeniom społecznym, pobudzenie aktywności środowisk lokalnych oraz poprawę jakości życia lokalnych wspólnot),

- rozwój infrastrukturalny (m. in. poprzez modernizację zabudowy i przestrzeni publicznej, rewaloryzację zabytków, poprawę stanu środowiska naturalnego, zmianę dotychczasowych funkcji obiektów, podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej terenów).

Ważną częścią tworzenia Programu Rewitalizacji jest udział społeczeństwa i konsultacje społeczne przy tworzeniu dokumentu. Z myślą o tym procesie na stronie internetowej Gminy Ruda Maleniecka utworzona została zakładka pod nazwą: „Rewitalizacja Gminy Ruda Maleniecka 2016-2023” , gdzie zamieszczane będą ogłoszenia dotyczące etapów tworzenia oraz dokumenty związane z Programem Rewitalizacji.

Wójt Gminy Ruda Maleniecka serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców, przedsiębiorców, jak również organizacje pozarządowe do czynnego udziału w procesie współtworzenia dokumentu. Terminy organizowanych spotkań na bieżąco będą publikowane na powyżej podanej stronie internetowej.

Program Rewitalizacji dla Gminy Ruda Maleniecka na lata 2016-2023 umożliwi efektywne pozyskiwanie środków unijnych na różne działania, które są planowane do realizacji na terenie gminy m.in. w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020”. Posiadanie tego dokumentu w obecnie trwającej perspektywie finansowej 2014-2020 jest warunkiem niezbędnym do aplikowania o środki zewnętrzne.

Obecnie, Gmina Ruda Maleniecka ubiega się o dotacje na Opracowanie Programu Rewitalizacji w ramach „Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna”. 

Powrót do poprzedniej