Kontakt z pracownikiem
Infolinia: 41 373 13 40

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Ruda Maleniecka 105A

26-242 Ruda Maleniecka

NIP 658-14-63-241

email: gopsruda@poczta.onet.pl

www: gops-rudamaleniecka.pl

tel – fax: (41) 373-15-91

Kierownik - Krzysztof Lichocik

p. o. za-cy Kierownika/Pracownik socjalny - Małgorzata Sołtysiak

Pracownik socjalny – Jolanta Grabowska

Pracownik socjalny – Anita Cuper

Ośrodek czynny jest od poniedziałku do piątku od  730 do 1530.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Malenieckiej jest instytucją polityki społecznej mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Celem pomocy społecznej jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Główne cele pomocy społecznej:

 • wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka,
 • podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem,
 • rodzaj, forma i rozmiar świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy,
 • potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy powinny zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

 • ubóstwa,
 • sieroctwa,
 • bezdomności,
 • potrzeby ochrony macierzyństwa,
 • bezrobocia,
 • niepełnosprawności,
 • długotrwałej choroby,
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
 • alkoholizmu lub narkomanii,
 • trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego,
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza:

 • na osobę samotnie gospodarującą – 634 zł
 • na osobę w rodzinie – 514 zł
Powrót do poprzedniej