Kontakt z pracownikiem
Infolinia: 41 373 13 40

Walory turystyczne

WALORY TURYSTYCZNE

Gmina Ruda Maleniecka ma do zaoferowania wiele ciekawych i godnych polecenia miejsc o wyjątkowo interesujących walorach przyrodniczych i krajobrazowych.
Nieskażone środowisko naturalne, malowniczość krajobrazu, korzystny mikroklimat dzięki obfitości lasów i występowaniu czystych wód powierzchniowych oraz obecność na jej terenie unikatowych zabytków kultury materialnej związanych z tradycjami przemysłowymi tego regionu to niewątpliwie najcenniejsze atuty naszej gminy decydujące o jej atrakcyjności turystycznej.
Bogactwo środowiska przyrodniczego tego obszaru sprawia, ze teren gminy znajduje się w granicach Konecko - Łopuszańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Nasza gmina położona jest wśród malowniczych rozlewisk Czarnej Koneckiej, zaliczanej do jednej z najczystszych rzek w kraju, której dolina odznacza się urozmaiconym krajobrazem i niezwykle bogatą szatą roślinną. To miejsce występowania wielu rzadkich, chronionych gatunków roślin oraz zwierząt. Na terenach położonych wzdłuż rzeki można spotkać błotniaka stawowego, żurawia, bociana czarnego, zielonkę, czaplę białą, a nawet rzadkiego w Polsce i Europie orła bielika. Obszar doliny Czarnej to królestwo łosia, jelenia i dzika oraz siedlisko wielu rzadkich gatunków ptaków, do których zaliczyć należy rycyka, krwawodzioba oraz kulika wielkiego. Okoliczne zbiorniki wodne cechuje duża różnorodność form życia. Mają tu swoje siedliska wydry oraz bobry z mozołem budujące żeremia.
Świat roślinny reprezentowany jest tutaj przez takie rzadkie gatunki jak między innymi: wawrzynek wilczełyko, widłak wroniec czy kosaciec syberyjski.

Dużym walorem krajobrazowym gminy są lasy, zajmujące bardzo znaczący procent całej jej powierzchni. Na ich przeważającym obszarze występują drzewostany sosnowe, które w wyznaczonych miejscach zaliczono do tzw. lasów ochronnych. Obok borów sosnowych w zagłębieniach terenowych występują łęgi, bory wilgotne i bagienne oraz torfowiska. W lasach dominującą rolę odgrywają takie gatunki drzew jak: sosna, brzoza, dąb szypułkowy. Tutejsze zwarte kompleksy leśne stanowią prawdziwy raj dla amatorów grzybobrania. Choć są one naturalnym bogactwem naszej gminy, to prawdziwym dobrodziejstwem tej ziemi jest woda. Początki rozwoju gminy Ruda Maleniecka i całego powiatu koneckiego związane są z odpowiednim wykorzystaniem i zagospodarowaniem posiadanych przez nią naturalnych zasobów wodnych. Już w przeszłości energia rzeki Czarnej Koneckiej wykorzystywana była do napędzania maszyn i urządzeń w licznych, zlokalizowanych tu zakładach przemysłowych.

Malowniczy krajobraz, rozległa powierzchnia leśna, wysoka klasa czystości rzeki Czarnej Koneckiej (o czym świadczy obecność raka szlachetnego) to tylko niektóre spośród znaczących walorów przyrodniczych tego regionu.
Przez teren gminy przebiega czerwony szlak turystyczny wiodący do rezerwatu przyrody "Diabla Góra", który prowadzi przez miejscowości: Cieklińsko - Ruda Maleniecka - Maleniec - Machory - Kołoniec. Drugi, nadający się do uprawiania turystyki rowerowej, wiedzie przez Machory, Maleniec, Koliszowy, Dębę oraz Strzęboszów. Ich obecność znacząco podnosi atrakcyjność lokalnej oferty turystyczno - rekreacyjnej pozwalając na aktywne spędzanie wolnego czasu w zdrowym otoczeniu.
Dużą wartość turystyczną przedstawiają także objęte ochroną prawną pojedyncze pomniki przyrody. Na uwagę zasługują głaz narzutowy w Lipie i dęby szypułkowe w Rudzie Malenieckiej oraz w Lipie.Na terenie gminy w pobliżu miejscowości Szkucin zlokalizowany jest rezerwat przyrody nieożywionej znany powszechnie pod nazwą "Piekiełko Szkuckie". Zajmujący 2,5 ha powierzchni rezerwat obejmuje partię niewysokiego, łagodnego wzniesienia, którego grzbiet zwieńczony jest szeregiem naturalnych skałek zbudowanych ze zlepieńców. Mają one postać wyrzeźbionych przez wodę progów oraz stołów skalnych. Owe zlepieńce jury dolnej przedstawiają unikatową wartość naukową oraz decydują o niepowtarzalnych walorach krajobrazowych tego terenu. Obszar rezerwatu porośnięty jest drzewostanem mieszanym. Oprócz głazów narzutowych w jego części wschodniej i środkowej można podziwiać liczne stare sosny i dęby liczące 150 - 200 lat.Nieopodal rezerwatu w leśnictwie Szkucin znajduje się lokalnie znany Pomnik Powstańców Styczniowych na uroczysku Ormanicha przywodzący na pamięć tradycje powstańcze tego regionu. Atrakcyjny krajobraz leśno - wodny, bogactwo flory i fauny w połączeniu z nieskażonym środowiskiem naturalnym oraz licznymi zabytkami kultury i przemysłu stwarza bardzo dogodne warunki do rozwoju turystyki oraz alternatywnej dla rolnictwa agroturystyki.

 

Powrót do poprzedniej