Kontakt z pracownikiem
Infolinia: 41 373 13 40

WFOŚiGW / NFOŚiGW

Zadanie pn. ;„Realizacja gminnego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ruda Maleniecka w 2020 roku” zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji na kwotę 10 638,54 zł.

Na kwotę dotacji składają się:

  • 1. środki WFOŚIGW w Kielcach – 5 319,27 zł, tj. 50,00% kosztów kwalifikowanych zadania,
  • 2. środki NFOŚiGW w Warszawie – 5 319,27 zł, tj. 50,00% kosztów kwalifikowanych zadania.

Zadanie pn. „Realizacja gminnego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ruda Maleniecka w 2019 roku” zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji na kwotę 17 905,06 zł.

Na kwotę dotacji składają się:

  • środki WFOŚIGW w Kielcach – 8 952,53 zł, tj. 50,00% kosztów kwalifikowanych zadania,
  • środki NFOŚiGW w Warszawie – 8 952,53 złł, tj. 50,00% kosztów kwalifikowanych zadania.

 


Zadanie pn. „Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży uczęszczających do Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Rudzie Malenieckiej – organizacja konkursu „MISTRZ EKOLOGII”         zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Koszt całkowity zadania wynosi: 3 443,70 zł

Na kwotę dotacji składają się środki pochodzące z WFOŚIGW w Kielcach w kwocie 2 500,00 zł, stanowiącej 72,60 % kosztów kwalifikowanych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania.

 


Zadanie pn. „Realizacja gminnego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ruda Maleniecka w 2018 roku” zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Na kwotę dotacji składają się środki pochodzące z WFOŚIGW w Kielcach w kwocie 3 215,34 zł,  tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.

 


 

Zadanie pn. „Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii” zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w ramach realizowanego Programu dla gmin województwa świętokrzyskiego pn.: „Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii”.

W dniu 28 czerwca 2018 r. została zawarta Umowa dotacji Nr 383/18 w kwocie do 24 000,00 zł.

Pozostałe środki w wysokości 7 477,00 zł stanowią wkład własny Gminy Ruda Maleniecka.

Całkowity koszt zadania wynosi 31 477,00 zł.

 


 

Zadanie pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby wspierania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w Rudzie Malenieckiej” zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w formie pożyczki (UMOWA POŻYCZKI NR 707/17).

Na kwotę realizacji zadania, składają się:

  • Całkowity koszt:749 931,00 zł
  • Wydatki kwalifikowane:749 931,00 zł
  • Pożyczka pieniężna (dofinansowanie z WFOŚiGW w Kielcach): 599 931,00 zł
  • Środki z KSRG (dotacja dla OSP w Rudzie Malenieckiej) : 150 000,00 zł

 

Do pobrania:

Zdjęcie nr 1

Zdjęcie nr 2
 

Zadanie pn. „Realizacja gminnego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ruda Maleniecka w 2017 roku” zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji w kwocie 4 616,62 zł.

Na kwotę dotacji składają się:

1)      środki WFOŚIGW w Kielcach – 1 900,96 tj. 35% kosztów kwalifikowanych zadania

2)      środki NFOŚIGW w Warszawie – 2 715,66 tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania

 


Zadanie pn. „Realizacja gminnego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ruda Maleniecka w 2016 roku” zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji w kwocie 5 639,40 zł. Na kwotę dotacji składają się:

   1. środki WFOSiGW w Kielcach – 2 322,11 zł, tj. 35,00% kosztów kwalifikowanych zadania

   2. środki NFOSiGW w Warszawie – 3 317,29 zł, tj. 50,00% kosztów kwalifikowanych zadania

 


Zadanie pn. „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ruda Maleniecka” zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w formie dotacji w kwocie 7 400,00 zł (co stanowi 80% kosztów kwalifikowanych).

 

 

 

Powrót do poprzedniej