Kontakt z pracownikiem
Infolinia: 41 373 13 40

Uroczystość nadania sztandaru Publicznej Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Rudzie Malenieckiej

2018-10-18 16:58

12 października 2018 roku to data, która na pewno zapisze się w historii Publicznej Szkoły Podstawowej w Rudzie Malenieckiej. W tym dniu placówka otrzymała nowy sztandar.

Pomysł wykonania i nadania sztandaru szkole podstawowej pojawił się w październiku 2017 roku podczas obchodów dnia patrona szkoły. Wtedy to wójt gminy Leszek Kuca wystąpił z wnioskiem o rozważenie podjęcia działań mających na celu nadanie sztandaru szkole podstawowej. Dotychczasowy sztandar gimnazjum, na skutek reformy oświaty, będzie reprezentował placówkę tylko do końca roku szkolnego 2018-2019 tj. do chwili wygaszenia klas gimnazjalnych. Nowy sztandar stanowiłby kontynuację tradycji związanych z symboliką szkoły. Propozycja pana wójta została pozytywnie przyjęta przez nauczycieli, uczniów, rodziców i lokalną społeczność. Powołano społeczny komitet składający się z przedstawicieli samorządu lokalnego, nauczycieli i rodziców. Patronat honorowy nad jego działalnością objął wójt gminy Leszek Kuca. Komitet przyjął plan działania i przystąpił do gromadzenia funduszy. Ustalono również datę nadania sztandaru – 12 października 2018 roku.

Uroczystość nadania sztandaru rozpoczęła się o godz. 10:00 Mszą Św. w kościele parafialnym w Rudzie Malenieckiej, którą odprawili ks. Paweł Węgrzynowski oraz ks. Tomasz Waśkiewicz. Podczas mszy dokonano poświęcenia nowego sztandaru.

Po zakończeniu nabożeństwa wszyscy uczestnicy uroczystości udali się do szkoły na halę sportową, gdzie odbyła się część oficjalna. Po wprowadzeniu pocztów sztandarowych, wspólnie odśpiewano hymn państwowy. Następnie dyrektor szkoły Urszula Piwowarczyk podkreśliła podniosłą chwilę i szczególny charakter uroczystości w słowach: „Dziś zapisujemy w historii szkoły kolejną datę – wręczenie Publicznej Szkole Podstawowej w Rudzie Malenieckiej sztandaru w zgodzie z aktem nadania jej imienia (…)

Wielką rangę sztandaru podkreślił w swoim przemówieniu wójt gminy Leszek Kuca: „Od dziś nasza szkoła wzbogaca swą symbolikę. Otrzymywany sztandar jest własnością społeczności szkolnej. Sztandar zobowiązuje do jego obrony i upoważnia do zwiększenia honoru i dumy. Służył będzie wszelkim uroczystościom szkolnym i wydarzeniom szkolnego ceremoniału. Poczet sztandarowy uczestniczyć będzie w uroczystościach środowiskowych podnosząc rangę placówki.”

Następnie pani dyrektor oraz wójt gminy przywitali wszystkich zebranych oraz przybyłych gości. Wśród nich znaleźli się: pani Agata Binkowska – członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, pan Jerzy Kowalski – przedstawiciel Wojewody Świętokrzyskiego, pan Sławomir Krzysztofik – przedstawiciel Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty, starosta konecki Bogdan Soboń, przewodniczący Rady Gminy Piotr Pałgan wraz z radnymi, pani Mirosława Palus – dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Fałkowie, sołtysi, przedsiębiorcy, emerytowani nauczyciele, absolwenci, grono pedagogiczne, uczniowie oraz poczty sztandarowe: jednostki OSP w Rudzie Malenieckiej i Publicznego Gimnazjum w Rudzie Malenieckiej.

Najważniejszym momentem uroczystości było nadanie sztandaru społeczności szkoły, które odbyło się wg tradycyjnego ceremoniału. Poczet sztandarowy złożony z przedstawicieli Społecznego Komitetu Fundacji Sztandaru uroczyście przekazał sztandar na ręce wójta gminy, który jako przedstawiciel organu prowadzącego, wręczył go następnie wraz aktem nadania dyrektorowi szkoły. W dalszym etapie ceremonii dyrektor przekazała go pocztowi sztandarowemu uczniów szkoły podstawowej. Nastąpiła krótka prezentacja sztandaru. Zebrani mogli zobaczyć jego awers i rewers. Po zakończeniu ceremonii przekazania, odbyło się pierwsze ślubowanie na nowy sztandar. Tekst przysięgi wypowiedzieli przedstawiciele uczniów wszystkich klas.

Kolejnym miłym akcentem było uhonorowanie przez panią dyrektor oraz panią Jadwigę Makówka – przewodniczącą Komitetu Fundacji Sztandaru – osób, które w sposób szczególny wsparły ideę nadania sztandaru.

Ostatnim punktem oficjalnej części uroczystości były okolicznościowe przemówienia wygłoszone przez zaproszonych gości. Po ich zakończeniu poczty sztandarowe zostały wyprowadzone.

Następnie zebrani obejrzeli program artystyczny w wykonaniu dzieci i młodzieży szkolnej.

Po zakończeniu całej uroczystości uczestnicy mogli wpisywać się do wystawionej Księgi Pamiątkowej oraz obejrzeć wystawę poświęconą patronowi i historii szkoły.

 

Powrót do poprzedniej