Kontakt z pracownikiem
Infolinia: 41 373 13 40

I sesja Rady Gminy Ruda Maleniecka. Wójt Gminy Leszek Kuca oraz nowo wybrani radni złożyli ślubowanie

2018-11-22 09:46

W środę punktualnie o godz. 12:00 rozpoczęła się I sesja Rady Gminy Ruda Maleniecka, na której Leszek Kuca został zaprzysiężony na Wójta Gminy Ruda Maleniecka, a nowo wybrani radni złożyli ślubowanie. Wybrano także Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.

Pierwsza sesja nowo wybranej Rady Gminy Ruda Maleniecka, zgodnie z Kodeksem wyborczym oraz ustawą o samorządzie gminnym, zwołana została przez Komisarza Wyborczego w Kielcach w dniu 21 listopada 2018 roku.

Obrady otworzył i prowadził do czasu wyboru Przewodniczącego Rady Gminy pan Bogusław Milcarz – Radny Senior.

Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej w Rudzie Malenieckiej – pan Łukasz Bajer wręczył piętnastu nowo wybranym radnym oraz Wójtowi Gminy Ruda Maleniecka – panu Leszkowi Kucy zaświadczenia o wyborze. Skład Rady Gminy Ruda Maleniecka kadencji 2018-2023 przedstawia się następująco: Karolina Barcicka-Kaczor, Andrzej Białkowski, Szymon Biały, Wioletta Flejterska, Agnieszka Harbat, Bogusław Milcarz, Grzegorz Paczyński, Piotr Pałgan, Andrzej Pękala, Leszek Pękala, Zofia Pilarska, Agnieszka Pluta, Piotr Tarasiński, Michał Wojnowski, Małgorzata Wydra.

Następnie odczytano tekst ślubowania, po czym każdy radny, potwierdził akt ślubowania słowem „ślubuję” lub „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”.

Radny Senior stwierdził prawomocność obrad (quorum) i przyjęto porządek obrad, po czym przystąpiono do wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Ruda Maleniecka.

W głosowaniu tajnym, uzyskując bezwzględną większość głosów, na Przewodniczącego Rady Gminy Ruda Maleniecka wybrano pana Piotra Tarasińskiego, który od tego momentu przejął prowadzenie obrad, dziękując za zaufanie i wyrażając nadzieję na pomyślną współpracę pomiędzy radnymi. Następnie radni wybrali w tym samym trybie Wiceprzewodniczącego Rady Gminy, którą została pani Agnieszka Harbat.

Tę część sesji zakończyła ceremonia zaprzysiężenia Wójta Gminy Ruda Maleniecka. Tekst aktu ślubowania został odczytany przez Przewodniczącego Rady Gminy – pana Piotra Tarasińskiego :

Obejmując urząd Wójta Gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy Ruda Maleniecka”.

Wójt Gminy Leszek Kuca uroczyście potwierdził akt ślubowania słowami: „Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg”.

Po krótkim przemówieniu, skierowanym do radnych i przybyłych gości, pracownicy urzędu gminy oraz kierownicy jednostek podległych wręczyli Wójtowi bukiety kwiatów wraz z najlepszymi życzeniami na kolejne lata pracy.

Po części oficjalnej radni przystąpili do głosowania nad uchwałą w sprawie „Rocznego programu współpracy Gminy Ruda Maleniecka z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Przewodniczący Rady Gminy zakończył obrady I sesji Rady Gminy Ruda Maleniecka kadencji 2018-2023.

Powrót do poprzedniej