Kontakt z pracownikiem
Infolinia: 41 373 13 40

Ogłoszenie

2018-12-07 17:22

Ruda Maleniecka, dn. 5 grudnia 2018 r.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Przewodniczący Rady Gminy Ruda Maleniecka                                     

                                                                         

O G Ł O S Z E N I E

                                                                           

Uprzejmie zapraszam na Sesję Rady Gminy Ruda Maleniecka, która odbędzie się w dniu 13 grudnia 2018 r. (czwartek) o godzinie 1400 w sali konferencyjnej Gminnego Centrum Kultury w Rudzie Malenieckiej.

Porządek Sesji przewiduje

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Przedstawienie sprawozdania z działalności Wójta za okres między sesjami.

5. Wolne wnioski i zapytania.

6. Odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania.

7. Rozpatrzenie następujących projektów uchwał oraz podjęcie uchwał:

 • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ruda Maleniecka na lata 2018-2028,
 • w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok,
 • w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania  Narkomanii na rok 2019,
 • w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych i mieszkaniu chronionym,
 • w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ,,Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023,
 • w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
 • w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
 • w sprawie metody obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty,
 • w sprawie ustalenia składów liczbowych komisji stałych Rady Gminy Ruda Maleniecka,
 • w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Gminy Ruda Maleniecka,
 • w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w  Rudzie Malenieckiej,
 • w sprawie wyznaczenia przedstawiciela w skład Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwą Staropolski Związek Gmin i Miast,
 • w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Ruda Maleniecka.

8. Zakończenie sesji. 

                                                                                                             Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                    (-)   Piotr Tarasiński

Powrót do poprzedniej