Kontakt z pracownikiem
Infolinia: 41 373 13 40

Ogłoszenie

2018-12-27 10:26

Uprzejmie zapraszam na Sesję Rady Gminy Ruda Maleniecka, która odbędzie się w dniu: 28 grudnia 2018 r. (piątek) o godzinie 12 00 w sali konferencyjnej Gminnego Centrum Kultury w Rudzie Malenieckiej.

Porządek Sesji przewiduje:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Wysłuchanie sprawozdanie Wójta za okres miedzy sesjami, w tym o wykonaniu uchwał

     Rady z poprzedniej sesji.

5. Wolne wnioski i zapytania.

6. Odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie WPF Gminy Ruda Maleniecka na lata 2019-2030.

8. Rozpatrzenie projektu budżetu Gminy Ruda Maleniecka na 2019 r.:

        a)   odczytanie projektu uchwały budżetowej,

        b)  odczytanie opinii komisji stałych, w tym Komisji Planowania, Budżetu, Finansów
              i  Mienia Komunalnego oraz wniosków radnych,

        c)   odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o projekcie budżetu,

        d)   dyskusja nad budżetem oraz wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,

        e)   głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

9. Rozpatrzenie następujących projektów uchwał oraz podjęcie uchwał:

  1. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ruda Maleniecka na lata 2018-2028,
  2. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok,
  3. w sprawie ustalenia dopłat do taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Ruda Maleniecka.

10. Zakończenie sesji.

                                                                                                    Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                             (-) Piotr Tarasiński

Powrót do poprzedniej